TIKSLAI:
1. Teikti bendrąjį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.
2. Formuoti ir įgyvendinti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo turinį, orientuodamasis į ikimokyklinio ugdymo programų, Bendrųjų išsilavinimo standartų reikalavimus, Bendruosius ugdymo planus, higienos normas bei taisykles, savo galimybes ir lopšelio-darželio bendruomenės- pedagogų, ugdytinių, jų tėvų pageidavimus.
3. Ugdyti dorą, sveiką, aktyvų, kultūringą, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, sugebanti adaptuotis besikeičiančioje visuomenėje, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką.
4. Siekti būti savo gyvenvietės sociokultūros židiniu.


UŽDAVINIAI:
1. Sudaryti higienines, materialines, pedagogines sąlygas, laiduojančias socialinį, psichinį ir fizinį vaikų saugumą, kryptingą ugdymą.
2. Rūpintis tinkama vaikų mityba, atitinkančia sveikos mitybos principus ir taisykles, kad maistas būtų gaminamas laikantis geros higienos praktikos taisyklių.
3. Teikti priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams nemokamą maitinimą, reikmių įsigijimą, vadovaujantis LR socialinės paramos mokiniams įstatymu.
4. Puoselėti asmens fizines, dvasines galias, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualybę , amžiaus ypatumus.
5. Skatinti vaikų savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, brandinti jų dvasios laisvę.
6. Padėti vaikams suvokti bendrąsias žmogaus vertybes ir puoselėti jų dorą kaip būtiną demokratinės gyvensenos pagrindą.
7. Siekti, kad lopšelis-darželis būtų savo gyvenvietės sociokultūros židinys, įstaiga, reikalinga šeimai.
8. Siekti, kad kuo daugiau vaikų lankytų lopšelį-darželį.


FUNKCIJOS:
1. Organizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą pagal individualią Alsėdžių lopšelio-darželio programą, patvirtintą Plungės rajono savivaldybės tarybo
2. Formuoti ugdymo turinį, atitinkanti pagrindines švietimo nuostatas, individualius lopšelio-darželio tikslus ir vaikų tėvų poreikius.
3. Sudaryti vaikui palankias sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus.


VEIKLOS PROGRAMOS
Vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos .Šiuo metu darželio pedagogai dirba vadovaudamiesi programomis: "Vėrinėlis", "Ikimokyklinio ugdymo gairės tėvams ir pedagogams", "Ankstyvojo ugdymo vadovas", "Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos ugdymo programa", "Bendroji priešmokyklinio ugdymo(si)programa" ir naujai parengta ikimokyklinio ugdymo(si) programa.


PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
Vaikų ugdymas vykdomas pagal kompetencijas:
    socialinė kompetencija;
    sveikatos saugojimo kompetencija;
    pažinimo kompetencija;
    komunikavimo kompetencija;
    meninė kompetencija;


© 2010 m. Visos teisės saugomos   
Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt